اطلاعیه بانک مرکزی درباره سند جدید ثبات و سلامت

تصاویر | ۱۷ دی ۱۳۵۹؛ حمله موشکی عراق به مناطق مسکونی شهر اهواز
بانک مرکزی با هدف تمهید مقدمات و الزامات مربوط به اجرای آخرین استانداردهای بین المللی نظارت بانکی در شبکه بانکی کشور، بخش سوم سند بال دو را ترجمه و منتشر کرد.

تصاویر | ۱۷ دی ۱۳۵۹؛ حمله موشکی عراق به مناطق مسکونی شهر اهواز