داستانک رمضان ۵/ دیدار

تصاویر | کارگران شهرداری در حال تمیز کردن محل انفجار مرگبار کابل
محمدرضا مهاجر

تصاویر | کارگران شهرداری در حال تمیز کردن محل انفجار مرگبار کابل