پوشش رسانه ای لحظه به لحظه سفرریاست جمهوری از شبکه استانی البرز

تصاویر | چتر سیاه دود همچنان روی سر تهران
صدا و سیمای البرز در سفر ریاست محترم جمهوری و هیئت محترم وزیران به استان البرز با بسیج تمام امکانات فنی و نیروی انسانی و پخش زنده سفر، مردم شهید پرور استان را در جریان کامل سفر قرار خواهد داد.

تصاویر | چتر سیاه دود همچنان روی سر تهران

oxin channel