سرنوشت مبهم یک نبرد استراتژیک

تصاویر | پرندگانی که برای زاد و ولد به جنوب ایران آمدند
داعش ممکن است در عمل نهایی ساختار فرماندهی خود را از مناطق آزاد شده به دیگر مناطق مثلا شمال سوریه انتقال دهد،اما بی شک بخشی از نیروها ی خود را در این مناطق برای حفظ ناامنی نگه خواهد داشت. به همین دلیل نتیجه نهایی جنگ، احتمالا عراق را درموقعیتی قرار خواهد داد که نمی توان آن را وضعیت نهایی توصیف کرد.

تصاویر | پرندگانی که برای زاد و ولد به جنوب ایران آمدند