عکس | رقص زیبای غروب در عکس روز نشنال جئوگرافیک

تصاویر و حاشیه‌های همایش بزرگ حامیان روحانی؛ وصیت هاشمی حمایت از روحانی/ نه به دزدان آزادی
عکس روز نشنال جئوگرافیک به منظره‌ای از شفق قطبی در آسمان مجمع‌الجزایر لوفوتن در نروز اختصاص یافته که همزمانی آن با غروب خورشید صحنه زیبایی را خلق کرده است.

تصاویر و حاشیه‌های همایش بزرگ حامیان روحانی؛ وصیت هاشمی حمایت از روحانی/ نه به دزدان آزادی