مراودات تجاری ایران و ژاپن آسان می‌شود

تصاویر | همراه با مسافران نوروزی در حافظیه شیراز
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین ژاپن و جمهوری اسلامی ایران از ششم اردیبهشت ماه امسال رسمیت خواهدیافت و و پیش‌بینی می‌شود با اجرای این موافقتنامه مناسبات دو کشور گسترش یاید.

تصاویر | همراه با مسافران نوروزی در حافظیه شیراز