ساخت ۱۱۰ مدرسه با مشارکت خیرین در سواحل مکران

تصاویر | هتلی با امکانات متفاوت در هلند
مهر نوشت: رئیس سازمان نوسازی مدارس از آغاز مراحل ساخت ۱۱۰ مدرسه با مشارکت خیرین در سواحل مکران خبر داد.

تصاویر | هتلی با امکانات متفاوت در هلند

تلگرام نارنجی