جاده هزارچاله در آذربایجان غربی

تصاویر | نیشابور در انعکاس
وضعیت اسفبار جاده ارومیه به اشنویه با ۶۸ کیلومتر طول که از سوی رانندگان به جاده هزارچاله معروف شده است مورد بی توجهی ارگان های ذیربط واقع شده است.

تصاویر | نیشابور در انعکاس