چگونه به شرکت‌های کوچک و متوسط در اروپا کمک می‌شود؟

تصاویر | نتیجه بی‌توجهی به پل تاریخی سی وسه پل را ببینید
بر اساس آخرین گزارش بنیاد اروپایی برای بهبود زندگی و شرایط کار، شرکت‌های نوآور و نوپا با قابلیت بالای بین‌المللی شرکت‌هایی هستند که در اتحادیه اروپا بیشترین افراد را استخدام می‌کنند.

تصاویر | نتیجه بی‌توجهی به پل تاریخی سی وسه پل را ببینید