افزایش بودجه دفاعی کشور در آشفته بازار منطقه

تصاویر | مذاکرات سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه
علیرضا رحیمی*

تصاویر | مذاکرات سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه