نیلی: قدرت خرید مردم با رشد ۷.۵ درصد اقتصاد به سال ۱۳۸۰ برمی‌گردد

تصاویر | مدرسه علمیه ۵۰۰ ساله در گرگان
مهر نوشت: مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه بسیاری از مشکلات منشاء آن از بودجه دولت و کمبود منابع است، درباره رشد۷.۵ درصدی اقتصادی معتقد است: با این رشد قدرت خرید مردم به سال ۱۳۸۰ می‌رسد.

تصاویر | مدرسه علمیه ۵۰۰ ساله در گرگان