مشارکت اقتصادی پایین زنان ناشی از چه عواملی است؟

تصاویر | مانور فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه عسلویه
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران طی گزارشی به تشریح ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد از شاخص شکاف جنسیتی در کشورهای مختلف از جمله ایران پرداخته که نشان‌دهنده مشارکت اقتصادی پایین زنان ناشی از ایجاد موانع گوناگون در فضای کسب و کار برای فعالیت بانوان است.

تصاویر | مانور فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه عسلویه

دانلود بیتالک