بزرگ ترین بیمارستان خصوصی غرب کشور در ارومیه راه‌اندازی خواهد شد

تصاویر | قاتل آتنا در انتظار برگزاری جلسه دادگاه
بزرگ ترین بیمارستان خصوصی غرب کشور با هدف توریسم درمانی تا پایان سال جاری در ارومیه راه اندازی خواهد شد.

تصاویر | قاتل آتنا در انتظار برگزاری جلسه دادگاه