اجرای طرح ایراپن در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی ایرام

تصاویر | سفر در ایام جوانی و بی‌پولی!
نائب رئیس کمیته ملی کنترل و پیشگیری بیماری های غیرواگیر با اشاره به اجرای طرح ایراپن در برخی استان های کشور به صورت پایلوت گفت: ارزیابی دقیق اجرای این برنامه در شهرستان های منتخب چالش ها و نقاط تمرکز برنامه را مشخص می کند و در نظر داریم تا این برنامه در کشور اجرایی شود.

تصاویر | سفر در ایام جوانی و بی‌پولی!