بازارهای مالی جهان در هفته پیش رو

تصاویر | سفره افطار تماشایی برای رهگذران و اهالی محل
در این هفته تحولات بازارهای مالی جهان تحت تاثیر چند عامل قرار خواهند داشت. از آنجایی که آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا در هفته گذشته پایین تر از انتظار منتشر شد، شاخص دلار مجددا کاهش پیدا کرد.

تصاویر | سفره افطار تماشایی برای رهگذران و اهالی محل