طلبکارانی که حکم پلمپ باشگاه پرسپولیس را در دست داشتند

تصاویر زیبای رصد ابرماه در آسمان شهرهای ایران
محمدحسن انصاری‌فرد مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس یکی از مهمان‌های برنامه این هفته نود بود.

تصاویر زیبای رصد ابرماه در آسمان شهرهای ایران

دانلود بیتالک