خداحافظی هرتابرلین با المپیک اشتادیون؛ پیش به سوی خانه جدید

تصاویر | راهپیمایی نمازگزاران تهرانی در حمایت از شیخ عیسی قاسم
تیم هرتابرلین آلمان استادیوم جدیدی خواهد ساخت.

تصاویر | راهپیمایی نمازگزاران تهرانی در حمایت از شیخ عیسی قاسم