ایران سومین تیم شوت‌زن آسیا

تصاویر دیده نشده از پل خواجو/اجرای رقص نور و هنر بر روی پل خواجو
ایران سومین تیم آسیایی از لحاظ شوت‌زنی است.

تصاویر دیده نشده از پل خواجو/اجرای رقص نور و هنر بر روی پل خواجو