برگزاری دومین نشست گفت وگوهای سیاسی ایران – فرانسه

تصاویر | دنیای انتزاعی یک نقاش
در چارچوب یادداشت تفاهم امضا شده در سفر رئیس جمهوری به فرانسه در بهمن سال گذشته، دومین نشست گفت وگوهای سیاسی ایران و فرانسه در پاریس برگزار شد.

تصاویر | دنیای انتزاعی یک نقاش

دانلود shareit