نه منصور اهل فریاد بود نه دوستدارانش فریاد می‌زنند

تصاویر | خلق چهره انسان با تابش نور روی درختان | درخت‌کشی همان آدم‌کشی است!
این نشانه‌ای از تدبیر است. اینکه به جای نگاه صرفا امنیتی به مراسم وداع با منصورخان سعی شد رضایت خانواده او جلب شود.

تصاویر | خلق چهره انسان با تابش نور روی درختان | درخت‌کشی همان آدم‌کشی است!

دانلود مستقیم تلگرام فارسی