سامانه‌های هواداری فوتبال، نوش یا نیش؟ / هواداران سُرخ چگونه سیاه شدند؟

تصاویر | تصادف پژو با تیر چراغ برق
اسپانسرهای تیم‌های بزرگ پایتخت و دیگر تیم‌های کشور، هنوز هویت مشخصی ندارند و هر روز حاشیه‌ای جدید از طرف آنها پیرامون باشگاه‌ها ایجاد می‌شود.

تصاویر | تصادف پژو با تیر چراغ برق