فرقه ها چگونه پدید می آیند؟

تصاویر | تشییع پیکر محسن سیف با حضور هنرمندان
منطق تکثیر فرقه ها چیست؟ فرقه ها چگونه در ذیل یک دین پدید می آیند؟ شرایطی که تولد آنها را مساعد می کند کدام است؟ راستش، یک دین، همیشه در معرض انشعاب و اختلاف قرار دارد و این گاهی به فرقه سازی می انجامد. قرآن هم از اختلافاتی که پس از آمدن انبیاء پدید می آید سخن گفته است. متن حاضر اشاره ای به پرسشهایی است که فرقه ساز هستند.

تصاویر | تشییع پیکر محسن سیف با حضور هنرمندان

دانلود مستقیم تانگو جدید