معرفی دبیر نخستین جشنواره هنری پارسی زبانان اروپا

تصاویر | تخلیه جزیره بالی از ترس آتشفشان
لیلی انور به عنوان دبیرکل نخستین جشنواره هنری پارسی زبانان اروپا منصوب شد.

تصاویر | تخلیه جزیره بالی از ترس آتشفشان