ایران 13 میلیون بشکه نفت شناور خود را فروخت

تصاویر | آلودگی رودخانه زرجوب رشت | فاجعه ورود فاضلاب خانگی و بیمارستانی
ایران بیش از 13 میلیون بشکه از نفت که مدتها در تانکرها و روی آب نگهداری می کرد ،فروخت.

تصاویر | آلودگی رودخانه زرجوب رشت | فاجعه ورود فاضلاب خانگی و بیمارستانی