تصاویر | تهران پاک از فراز برج میلاد

تصاویر | آتشکده ری
هوای امروز تهران در شرایط کیفی هوای سالم است و انتظار می رود وضعیت مطلوب کیفی هوا (شرایط سالم) در فردا دوشنبه برای شهر تهران تداوم داشته باشد.

تصاویر | آتشکده ری