عکس | تجمع خانواده های جانباختگان انفجار معدن آزادشهر در مقابل پزشکی قانونی

تصاویر | آبگرفتگی منازل و معابر در باران شدید مشهد
تجمع خانواده های جانباختگان انفجار معدن آزادشهر در مقابل پزشکی قانونی، برای شناسایی پیکر ۱۳ معدنچی که امروز از زیر آوار بیرون آورده شدند.

تصاویر | آبگرفتگی منازل و معابر در باران شدید مشهد