مقام انگلیسی دربارۀ عصبانیت ترامپ هشدار داد

تصاویری از رویای کودکانه شقایق جعفری جوزانی
مهر نوشت: رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی انگلیس با بیان اینکه عصبانیت ترامپ می تواند منجر به ایجاد جنگ هسته ای همه گیر در جهان شود، نسبت به عواقب احتمالی این رفتار هشدار داد.

تصاویری از رویای کودکانه شقایق جعفری جوزانی

دانلود رایگان اینستاگرام