تاسیس شهر سلولی در پردیس دانشگاه خوارزمی البرز

تصادف وانت با هفت نفر در ری/ حال دو نفر وخیم است
ایرنا نوشت : تفاهم نامه ای سه جانبه روز یکشنبه به منظور ایجاد شهر سلولی در پردیس دانشگاه خوارزمی کرج واقع در استان البرز منعقد شد.

تصادف وانت با هفت نفر در ری/ حال دو نفر وخیم است