استاندار سمنان:میراث فرهنگی هویت ما است

تشکیل کمپین خانه تکانی با شعار «مصرف صحیح آب» توسط شرکت ابفای استان زنجان
استاندار سمنان گفت: میراث فرهنگی، هویت ما است و باید این هویت را حفظ و به آیندگان منتقل کنیم

تشکیل کمپین خانه تکانی با شعار «مصرف صحیح آب» توسط شرکت ابفای استان زنجان