برای اجرای پروژه‌های درمانی در استان اردبیل 570 میلیارد ریال هزینه صرف شد

تسریع طرح های اشتغالزایی منطقه ویژه پیام
تسنیم نوشت: برای اجرا و راه‌اندازی پروژه‌های مخالف در حوزه بهداشت و درمان در استان اردبیل 570 میلیارد ریال هزینه شد.

تسریع طرح های اشتغالزایی منطقه ویژه پیام