بیش از ۱۵هزار زندانی جرایم غیر عمد در انتظار کمک خیران

ترک تخصصی سیگار در مراکز سرپایی و اقامتی میان مدت در اصفهان
رئیس ستاد دیه کشور گفت: در سطح کشور بیش از ۱۵هزار زندانی جرایم غیر عمد در انتظار کمک خیرین هستند.

ترک تخصصی سیگار در مراکز سرپایی و اقامتی میان مدت در اصفهان