کتاب جدید ظریف رونمایی شد

ترکیه کاردار سفارت هلند را احضار کرد
در آئینی ویژه با حضور دکتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه از کتاب مشترک ایشان، دکتر محمدکاظم سجادپور و دکتر عباداله مولایی با عنوان “دوران گذار روابط بین الملل در جهان پساغربی” رونمایی شد.

ترکیه کاردار سفارت هلند را احضار کرد