توضیح مرعشی درباره خبر واژگونی خودرو بستگان آیت الله هاشمی

ترکیه: سوریه آرام و متحد با اسد امکان پذیر نیست
ایسنا نوشت:یکی از نزدیکان خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی واژگونی خودرو بستگان خود را تکذیب کرد.

ترکیه: سوریه آرام و متحد با اسد امکان پذیر نیست