منتظر دولت برای احیای بختگان نباشید، طرفداران محیط زیست خودشان راهکار ارائه دهند

ترامپ وارد کاخ سفید شد
ایسنا نوشت: یک استاد دانشگاه شیراز و فعال زیست محیطی اعتقاد دارد که دوران زاری بر بختگان گذشته و زمان ارائه و اجرای راهکارها برای احیاء این تالاب فرارسیده است.

ترامپ وارد کاخ سفید شد

ارتقا اندروید