شکایت شهروندان شهرری ۲ درصد کمتر از پارسال است

ترامپ مکزیک را یکی از کشورهای پر جرم و جنایت توصیف کرد
شکایات شهروندان شهر ری نسبت به سال گذشته کاهش 2 درصدی را نشان می‌دهد.

ترامپ مکزیک را یکی از کشورهای پر جرم و جنایت توصیف کرد