این هم بابا نوئل انتحاری!

ترامپ مشاور ویژه کاخ سفید را انتخاب کرد
سایت کگل این کارتون را با عنوان «ترور در کریسمس» منتشر کرد.

ترامپ مشاور ویژه کاخ سفید را انتخاب کرد