لزوم پندپذیری دولت از رهبری

ترامپ خطاب به کره‌شمالی: دست و پای خودتان را جمع کنید!
محمدتقی رهبر

ترامپ خطاب به کره‌شمالی: دست و پای خودتان را جمع کنید!