آموزش پرورش لرستان دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی شد

ترامپ توافق با دمکرات‌ها در مورد برنامه داکا را تکذیب کرد
آموزش و پرورش لرستان به عنوان دستگاه برتر بیستمین جشنواره شهید رجایی معرفی شد

ترامپ توافق با دمکرات‌ها در مورد برنامه داکا را تکذیب کرد