عباس جدیدی: همه آنها را حلال کردم!

ترامپ به معترضین انتخابات واکنش نشان داد
عباس جدیدی درباره اتفاقات اخیر گفت.

ترامپ به معترضین انتخابات واکنش نشان داد

دانلود ایمو برای گوشی