برگزیت همچنان قربانی میگیرد؟!

ترامپ:قطر حامی تروریسم بوده است
اتحادیه اروپا از آن خیکهائی است که اگر انگلیس آنرا رها کند معلوم نیست او بریتانیای کبیر را رها کند! من هر زمان این کلمه را میبینم یاد آن جمله کلیدی رضا شاه می افتم که در جزیره موریس در اتاق خود قدم میزد و در مقابل آئینه میگفت: قدر قدرت، قوی شوکت، زرشک! واقعا” زندگی ، حالت و سکانات این رهبران جوامع درس عبرتی باید باشد برای آینده گانشان.

ترامپ:قطر حامی تروریسم بوده است