حزب اتحاد ملت ایران فعالیت خود را در بوشهر آغاز کرد

تدوین برنامه جامع شرایط بحرانی در اردبیل
ستاد حزب اتحاد ملت ایران استان بوشهر با برگزاری یک نشست رسانه‌ای فعالیت خود را در بوشهر آغاز کرد.

تدوین برنامه جامع شرایط بحرانی در اردبیل