آزادی بخش خصوصی، کلید مسکن برای خروج از رکود

تخلیه ایستگاه قطاری در لندن در پی کشف یک بسته مشکوک
اگر اجازه ندهیم بخش خصوصی در ارتباط مستقیم با خارج از کشور سرمایه‌گذار جذب کند از منابعی غیر از منابع نفتی در بخش مسکن فعالیت کند، روند صعود در چهار بخش بازار مسکن با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

تخلیه ایستگاه قطاری در لندن در پی کشف یک بسته مشکوک