اتفاقات مبارک در مجلس «تجارت حضرت محمد(ص) و ازدواج با حضرت خدیجه(س)»

تخصیص ردیف بودجه برای طرح‌های بازآفرینی شهری
امیر سلیمانی‌مقدم که مجلس «تجارت حضرت محمد(ص) و ازدواج با حضرت خدیجه(س)» را برای بازبینی جشنواره آیینی و سنتی آماده می‌کند، معتقد است، این مجلس کوتاه‌ترین و در عین حال اثربخش‌ترین دیالوگ‌ها را دارد.

تخصیص ردیف بودجه برای طرح‌های بازآفرینی شهری