تصویری از روابط هچنان سرد آقای خاص و آرسن ونگر

تحلیل محتوای زیارت اربعین
مورینیو و آرسن ونگر پیش از شروع دیدار دو تیم منچستر و آرسنال با یکدیگر برخورد سردی داشتند.

تحلیل محتوای زیارت اربعین

دانلود بیتالک