2.5 درصد از جمعیت پارس آباد تحت حمایت کمیته امداد هستند

تجهیز ۹۶ درصد مدارس ایجرود به سیستم حرارت مرکزی استاندارد
دو هزار و 236 هزار خانوار در قالب چهار هزار و 308 نفر که 2.5 درصد از جمعیت شهرستان پارس آباد را شامل می‌شوند، تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند.

تجهیز ۹۶ درصد مدارس ایجرود به سیستم حرارت مرکزی استاندارد