شناسایی 258 مغایرت با استاندارد در واحدهای تولیدی اردبیل

تجلیل وزیر نیرو از مدیرعامل برق لرستان
مهر نوشت: در سال گذشته 258 مورد مغایرت با استانداردهای تعریف شده از واحدهای تولیدی استان احصا شد.

تجلیل وزیر نیرو از مدیرعامل برق لرستان