کاهش آمار مراجعه سرپایی بیماران به پزشک و مراکز درمانی پس از طرح تحول سلامت

تبریک پنه لوپه کروز به فرهادی: آفرین اصغر/ عکس
نظام های سلامت در تمام جهان همواره باید تلاش کنند خدمات سلامتی را با کیفیت مناسب و بدون رخداد خطرات مالی در اختیار شهروندان قرار دهند. زمانی که دسترسی به خدمت برای مردم تسهیل می شود، این سوال پیش می آید که آیا مراجعین واقعا به دلیل نیاز به مراقبت مراجعه کرده اند یا فراهم شدن امکان افزایش دسترسی، مراجعات غیر ضروری را باعث شده است.

تبریک پنه لوپه کروز به فرهادی: آفرین اصغر/ عکس