امنیت شغلی کارگران با امنیت سرمایه گزاری ارتباط دارد

تاینان داسیلوا رگو از مس سونگون ورزقان به غیرت قزاقستان پیوست
مهندس خلیلی هماهنگی بین دستگاهها را بسیار راضی کننده و بخش تعاون را یکی از بخشهای اساسی درکشور اعلام کرد .

تاینان داسیلوا رگو از مس سونگون ورزقان به غیرت قزاقستان پیوست