نظارت و مدیریت سفرهای تابستانی با سامانه های هوشمند

تاکید منطقه شمال‌شرق بر حفظ محیط‌ زیست؛ با استقرار سیستم‌ مدیریت انرژی
سرپرست اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان از نظارت و مدیریت سفرهای تابستانی با سامانه های هوشمند خبر داد

تاکید منطقه شمال‌شرق بر حفظ محیط‌ زیست؛ با استقرار سیستم‌ مدیریت انرژی