امر به معروف و نهی از منکر از ابتدایی ترین وظایف مسلمانان است

تاکید معاون استاندار بر کمک به حفظ کارخانه سیمان بیجار
معاون فرماندار شهرستان سنندج گفت: امر به معروف و نهی از منکر از ابتدایی ترین وظایف هر مسلمان است و در عصر حاضر لازم است این موضوع مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

تاکید معاون استاندار بر کمک به حفظ کارخانه سیمان بیجار